Algemene voorwaarden Leuk kado met naam

Leuk kado met naam

Engelbert Dorsstraat 38,
5971VG Grubbenvorst
tel +31 (0)77-3270166
mail:info@leukkadometnaam.nl
web: www.leuk-kado-met-naam.nl
KvK 56820836
BTW NL066396062B03

1. Algemeen

1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-3 Leuk kado met naam heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
1-4 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen en  modellen. Leuk kado met naam is te allen tijde gemachtigd om deze te wijzigen.

2. Prijzen

2-1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2-2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Leuk kado met naam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Verzendkosten

3-1 Voor verzending van de producten brengt Leuk kado met naam portokosten in rekening.
3-2 De verzendkosten voor Nederland bedragen €7,00 per pakket tot 10 kg. Pakketjes die door een brievenbus passen kunnen verstuurd worden als brievenbuspost.
De verzendkosten hiervan zijn afhanelijk van het gewicht.
3-3 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.
3-4 Buiten Nederland gelden andere tarieven. De werkelijke verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van uw bestelling.

4. Betaling

4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling, de totale kosten (inclusief verzendkosten) en een uniek ordernummer dat bij eventuele vooruitbetaling vermeld dient te worden.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels Multisafepay (Ideal, Mastercard, creditcard), paypal  of een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 10 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Leuk kado met naam de bestelde artikelen voor u. Mocht Leuk kado met naam de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan geven wij de artikelen weer vrij voor de verkoop en wordt de koop door ons automatisch ontbonden en kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend.

5. Levering

5-1 Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen, mits anders vermeld bij de artikelen, na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 PostNL bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-4 Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien Leuk kado met naam uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-5 Leuk kado met naam is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL

6. Reclames

6-1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Leuk kado met naam daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6-2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 2 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, graag mét foto van produkt en verpakking met label, waaruit de klacht blijkt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.
6-3 Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben kunnen niet worden geruild.
6-4 Mocht een niet gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 7 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar bovenstaand adres. De portokosten zijn voor eigen rekening.

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Leuk kado met naam binnen 30 dagen het verschuldigde aankoopbedrag aan u over. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Leuk kado met naam heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

7. Aansprakelijkheid

7-1 Alle producten die in het assortiment van Leuk kado met naam zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Leuk kado met naam kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Leuk kado met naam  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 Leuk kado met naam is niet aansprakelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Leuk kado met naam zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-4 Leuk kado met naam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7-5 Leuk kado met naam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in afgebeelde artikelen.
7-6 Leuk kado met naam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant foutief doorgeven van naam, geboortedatum etc. dat op het bestelde product dient te komen. Leuk kado met naam zal dan genoodzaakt zijn de extra kosten aan de klant door te berekenen.
7-7 De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op producten kan afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. Leuk kado met naam kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
7-8 Leuk kado met naam is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, het niet naleven van voorschriften, beschadigingen, vertragingen, het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Leuk kado met naam.

8. Overmacht

8-1 Leuk kado met naam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8-2 Omstandigheden in de zin van artikel 8-1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Leuk kado met naam gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

Leuk kado met naam streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten, dan wordt Leuk kado met naam daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen

11-1 Alle geschillen tussen de consument en Leuk kado met naam zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11-2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Leuk kado met naam heeft voorgelegd.
11-3 Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan Leuk kado met naam heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
11-4 Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Leuk kado met naam aan deze keuze gebonden. Wanneer Leuk kado met naam dat wil doen, zal u binnen vijf weken na een daartoe door Leuk kado met naam schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Leuk kado met naam de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Leuk kado met naam gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
11-5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
11-6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement waar Leuk kado met naam is gevestigd.

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webwinkel mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Leuk kado met naam. De illustraties en modellen zijn eigendom van Leuk kado met naam en auteursrechtelijk beschermt .